Regulamin

 

Każdy klient, oddając sprzęt do Serwisu, wyraża akceptację poniższego Regulaminu.

 

 1. Serwis – firma MXData Grzegorz Dobromiński, występująca jako MXData Service z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 82a/70
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, przekazująca sprzęt do Serwisu
 3. Sprzęt oddany do Serwisu, powinien zawierać opis usterki i zostanie sprawdzony jedynie pod kątem zgłoszonej usterki.
 4. Koszty wysyłki do i z Serwisu, pokrywa klient. Serwis może pośredniczyć w zorganizowaniu przesyłki.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych dyskach, urządzeniach i nośnikach. Klient zobowiązany jest wykonać kopię zapasową przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski i korzyści w czasie trwania naprawy.
 7. Podany czas naprawy jest orientacyjny i może ulec zmianie.
 8. Prognozowane koszty naprawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Serwis poinformuje Klienta o takim fakcie, w celu uzyskania akceptacji na zmianę kosztów.
 9. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy, wydaje pokwitowanie serwisowe (nie dotyczy naprawy wysyłkowej). Wydanie sprzętu możliwe jest tylko za okazaniem przez klienta tegoż pokwitowania i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu tożsamości.
 10. W związku z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, Klient oddający sprzęt do Serwisu oświadcza, że sprzęt (w szczególności dyski, nośniki danych itp) nie zawiera nielegalnego oprogramowania i zobowiązuje się do odpowiedzialności cywilno-prawnej i finansowej wobec firmy MXData Grzegorz Dobromiński, a w szczególności do pokrycia wszelkich strat finansowych, jakie może ponieść firma w związku z zainstalowaniem nielegalnego oprogramowania.
 11. Klient oddając sprzęt do Serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu i w zakresie odpowiednim do realizacji zleconych prac.
 12. W przypadku braku odbioru sprzętu z naprawy przez klienta przez 30 dni od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy, naliczona zostanie opłata 5PLN za każdy kolejny dzień magazynowania sprzętu. W przypadku gdy magazynowanie przekroczy okres 3 miesięcy, przyjmujemy iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 181 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne MXData Service (MXData Grzegorz Dobromiński).